top of page

Garanti Şartları

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce belirlenen koşullar çerçevesinde geçerli olan kanuni süredir.

2-) Garanti süresi boyunca, cihazın kullanım kılavuzunda yazan şekilde kullanılması, İntermed Medikal'in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar/firmalar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartı ile, cihazın elektrik, elektronik ve mekanik parçaları tamamen firmamız garantisi kapsamındadır.

3-) Yurtdışından ithal edilen cihazların garanti süresi, ithalatçı firma tarafından belirlenmektedir. 

4-) Bataryalı cihazların, batarya garanti süresi 6 aydır.

5-) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

6-) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi ile beraber servise iletilmelidir.

7-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.

8-) Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa (Bu sayı Tüketici hakları kanununa göre değişebilir) veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

tamir için gereken azami süresinin aşılması, firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun

mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

9-) Kullanıcı malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve

arızalar(çizimle, kırılma, kopma, aşırı tozlanma, sıvı teması yüksek gerilim sonucu kart yanması vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; 

malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

10-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

11-) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

12-) Garanti kapsamında değiştirilen parçaların, parça değişim tarihinden itibaren 6 ay parça garantisi vardır.

13-) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.

14-) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

15-) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

16-) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 

17-) Ek olarak ürünlerin garanti kapsamı dışına bırakılacak davranışlar;

  • Kargo da doğacak hasarlar,

  • Cihazlar da bulunan kullanma kılavuzu ve kullanma videosunda belirtilen koşullara uyulmaması 

  • Faturasız satış yapan bayilerde, cihazın İntermed Medikal tarafından kesilen faturaya göre garanti süresi esas alınır.

18-) Arızalı olarak gönderilen garantili cihazların onarımı yapılmış veya garanti dışı bırakılmış/garantisi bitmiş cihazlara yapılan fiyat teklifinden sonra cihaz 20 iş günü teknik serviste kalır. Bu süre aşıldığında cihaz İntermed Medikal deposuna kaldırılır. 

1 yıl sonunda zaman aşımına uğrayan cihazlar yasal prosedürlere uygun olarak imha edilir. Firma herhangi bir yükümlülük altında kalmaz. Müşteriye bu durum son 30 iş günü içerisinde bilgi verilir. 

19-) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bankacılığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

20-) Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

21-) Satışı yapılan ürünler 60 gün içerisinde faturası kesilmedi halde ürünün garanti süresi fatura tarihimizden itibaren başlar.

22-) Garanti Şartnameleri değişiklik gösterebilir. Değişen garanti koşulları duyurulduktan sonra geçerli olur. 

23-) Garanti şartlarını ürünü satın alan müşteri ve ürünü satan firma, şartnamelerin getirdiği sorumluluğu da kabul etmiş olur.

bottom of page